دانشگاه داکوتای جنوبی

نوشته: آنتونی DeForest مولینا، الیزابت Theiss – Smith و ریچارد Braunstein

ترجمه: شریف زمانی، کارشناس ارشد علوم سیاسی

چگونه یک دانشگاه دانشجویان را آماده میکند تا نقشهای فعال در دموکراسی – نقشهای فراتر از صندوق رای – به عنوان شهروندانی ایفا کنند که به چارچوب هر دو مساله و راهحل در جوامع و جهان کمک کنند؟
این سوال یک سوال مهم است، به خصوص در رساله رابرت پوتنام گفته است که آمریکاییها دیگر در نوع زندگی مدنی سرزنده شرکت نمیکنند که برای موفقیت یک جمهوری دموکراتیک حیاتی است.
دانشگاهها برای مقابله با فرسایش آنچه که پوتنام ” سرمایه اجتماعی ” مینامد، مسئولیت ارائه آموزش شهروندی فعال را بر عهده دارد. دانشگاه داکوتای جنوبی و دانشکده علوم سیاسی آن برای انجام این کار از طریق ایجاد فضای شهری خارج از کلاس، در راستای یادگیری درس، و ترویج فرهنگ مشارکت مدنی در میان اعضای هیاتعلمی، تلاش های کرده است.
این کارها در کنار هم به یک زندگی مدنی فعالتر در میان دانشجویان، اعضای هیاتعلمی و اعضای جامعه کمک میکند.


ایجاد فضای شهری
مفاهیم فضای مدنی به مکانها و اجتماعات فیزیکی و یا حتی مجازی اشاره دارد که در آن اعضای یک جامعه میتوانند با یکدیگر متحد شوند و در پیشرفا جامعه اثر بگذارند. در آمریکا، ایجاد فضای مدنی یک استراتژی کلیدی است و برای ارائه آموزش در زمینه شهروندی دموکراتیک شامل تلاش برای توسعه و حمایت از سازمانها، دورهها و کارگاه ها، فرایندها، فرهنگی است که به توسعه شهروندان درگیر این موضوع کمک میکند.

چندین سازمان دانشجوی مسئولیت مشارکت دانشجویان در ایدهها درباره دموکراسی را بر عهده میگیرند. یکی از این نمونهها، لیگ علوم سیاسی یا همان PLSاست که میزبان بسیاری از فروم های عمومی است و این بحثها را به شیوهای بیطرف تسهیل میکند. فروم های سوپر لیگ PLS به طور معمول دانشجویان، اعضای هیاتعلمی و شهروندان جامعه را گردهم میاورد.
فراتر از این فروم های تسهیل شده، PLSیک سری سخنرانی، یک گروه کارشناسان سیاسی، و فعالان در مجموعهای گسترده از مراکز دانشگاهی که توسط سازمانهای و موسسات دیگر که در جامعه ایجاد میشوند دارد. به طور مثال PLS در چهار ” گروه مباحثه “، شهروندان را دعوت میکند تا به طور غیررسمی درباره یک مساله دشوار عمومی با هیاتعلمی و دانشجویان به مدت یک ساعت در هفته بحث و تبادل نظر کنند.

PLSبیش از پنجاه سال پیش توسط دابلیو بوش آغاز شد. با این وجود، هدف PLS ارائه اطلاعات به دانشجویان و جامعه به شیوهای است که بحث فعال را ایجاد میکند، و اجازه میدهد تا ایدهها و نظرات فردی تشکیل شوند و سپس مورد پرسش قرار گیرند. PLS از طریق فعالیتهای متعدد خود این کار را انجام میدهد، که همه آنها یک پایه نظری برای تصمیمات منطقی شهروندان و اندیشمندان ایجاد میکنند.
یکی دیگر از مولفههای کلیدی استراتژی آمریکا برای ارتقای مشارکت مدنی، حمایت فعال دو سازمان سیاسی دانشگاهی, دموکراتهای کالج و جمهوری خواهان دانشگاهی است.
برای مثال، دموکراتهای کالج توسط مربیان دانشکده علوم سیاسی تشویق میشوند تا با فراهم کردن نیروی کار مورد نیاز برای رویدادهای سالانه و انتخابات و همچنین تسهیل استخدام دانشجویان برای کمپین، با دعوت از نامزدها و رهبران به محوطه دانشگاه، رابطه نزدیکی با کمیته دموکراتیک شهرستان داشته باشند.
دانشجویان برای ورود رایگان به رویدادهای حزب دولتی کار میکنند و یک فدراسیون ایالتی از دموکراتهای کالج را برای هماهنگسازی رویدادهای سطح ایالت ایجاد کردهاند. در سال های اخیر، دموکراتهای دانشگاهی با حمایت از همایش های مربوطه، بحثها و رویدادها مرتبط اقدام به آموزش این مسئله نمودند.
به طور مشابه, جمهوری خواهان کالج به طور معمول در رویدادها و فعالیتهایی دخیل هستند که تاثیر ترویج تعامل سیاسی بین دانشجویان مانند حفظ و ترویج یک وبلاگ سیاسی روزانه جمهوری خواهان را دارند. این ویژگی آنلاین، اخبار و تحلیلهای سیاسی دانشجویان را ارایه میدهد که توسط دانشجویان هم حزبی تولید و نگارش میشود. وبلاگ به عنوان فضایی عمل میکند که در آن دانشجویان میتوانند مهارتهایی را که بعد از فارغالتحصیلی به زندگی شهروندی دموکراتیک فعال، با آنها می ماند و توسعه دهند. علاوه بر این, در طی سال گذشته، جمهوریخواهان کالج میزبان کنوانسیون سال ۲۰۰۸ جمهوری خواهان در محوطه دانشگاه بودند که دانشجویان جمهوریخواه، فارغ التحصیلان و رهبران را از سراسر کشور گردهم آورد.
این کنوانسیون دانشجویان را تا سطح ایالت را در اختیار رهبران جمهوریخواه قرار داد. در نهایت، علاوه بر ایجاد انگیزه ثبتنام رای دهندگان، جمهوریخواهان کالج در انتخابات محلی و ملی مشارکت دارند. این امر به دانشجویان فرصت میدهد تا تجربه ارزشمندی را با سیاست محلی, دولت و سیاست ملی به دست آورند. اغلب در مشاغل یا دوره کارآموزی و در نهایت به مشارکت معنادار مدنی تبدیل میشوند.
به همان اندازه که فعالیتهای فردی جمهوری خواهان و دموکراتها در ایجاد فضای مدنی نقش دارد، گفتگو و همکاری بین دو سازمان وجود دارد. برای مثال، یک بحث سیاسی با حمایت مالی سالانه، فضای مدنی برای دانشجویان در دو طرف طیف سیاسی فراهم میکند تا به گفتگوی معنیدار در مورد مسائل روز بپردازد. به همین ترتیب، جمهوری خواهان و دموکراتها در حمایت از “تصادف گذشته” همه رای دهندگان با یکدیگر همکاری میکنند، که نه تنها تاثیر مثبت افزایش تعداد رای دهندگان ثبتشده را داشته باشند، بلکه فرصتی را برای دانشجویان فراهم میآورد تا فعالانه با یکدیگر همکاری کنند تا مشارکت مدنی را ترویج دهند.

البته، بیشتر از ایجاد یک سازمان فعال برای دانشجویان در دانشگاه تربیت و یا پیدا کردن یک مربی هیاتعلمی است که با رهبران گروه های سیاسی به طور دورهای ملاقات داشته باشد تا آنها را تشویق کند تا به طور گسترده در مورد نقش خود در جامعه در محوطه دانشگاه برای دانشجویان صحبت کند.
به علاوه، بخش تامین هزینه مالی این چنین برنامه های بسیار مهم است. گروههای دانشجویی به منظور به دست آوردن منابع بیشتر و شبکه ارتباطی گستردهتر برای پشتیبانی از فعالیت های خود، اغلب با دپارتمانها و سازمانهای دیگر شریک هستند. این مشارکتها منجر به مشارکت سالمتر در رویدادهای مدنی و سیاسی نسبت به پیدا کردن یک اسپانسر میشود.
در نهایت، ایجاد فضاهای شهری به معنای واقعی کلمه است در محیط دانشگاه. چه فضاهایی در محوطه دانشگاه با انواع بحثهای قابل تاملی سازگار است که تعامل مدنی را ارتقا میدهد؟ آیا فضایی هست که برای یک همایش انعطافپذیر باشد؟ آیا فضای داخلی کتابخانه برای تشکیل جلسات گروهی کوچک آماده است؟ آیا فضای کنفرانس در نزدیکی دفاتر اساتید برای گروههای کوچک برای ملاقات با اساتید برای سازماندهی و برنامهریزی رویدادها وجود دارد؟ چهارگوش دانشگاه به طور خاص برای تسهیل گفتگوهای برنامهریزی نشده بین اعضای هیاتعلمی و دانشجویان از بخشهای مختلف طراحی شدهاست و برای برقراری ارتباط بسیار مهم است. بنابراین، برنامهریزی و معماری امکانات نقش مهمی در ایجاد فضاهایی که جامعه دانشگاهی بتواند درگیر آن باشد، ایفا میکنند. در نهایت، اگر دانشگاهها بخواهند جامعه اطراف را درگیر کنند، باید فضای کاری را فراهم کنند.


اهداف یادگیری درس
دپارتمان علوم سیاسی و دانشگاه نیز به دنبال آن هستند که دانشجویان را از نظر سیاسی بیشتر از طریق بهرهگیری از نتایج یادگیری و یادگیری سیاسی درگیر کنند. به عنوان مثال، دوره مقدمهای بر روشهای تحقیق، یک جز تحقیق عملی را در بر میگیرد. این رویکرد در حال ظهور برای تدریس روشهای تحقیق نشان میدهد که رویکردهای آموزشی سنتی ناتوانتر از آن هستند که در آنها دانشجویان فعال در فرآیند تحقیق حضور دارند. بنابراین، دانشجویان در این دوره در یک نظرسنجی در حال پیشرفت که در پاییز حتی سالها (انتخابات ملی و ایالتی) اجرا می شود شرکت میکنند و در یک تجزیه و تحلیل منتشر میشود.

دانشجویان در طول مدت تحصیل در حال توسعه سوالاتی برای این نظرسنجی، ارائه نظرسنجی شخصی در چندین محل اخذ رای در سراسر کشور، ورود دادهها از نظرسنجیها، تجزیه و تحلیل دادهها و ارائه یافتهها به مخاطبان رسانهای و تحقیقاتی هستند. این تجربه و تجربه واقعی زندگی در فعالیتهای انتخاباتی معاصر, دانشجویان را با گسترهای از مهارتها و ارزشها برای پیشبرد زندگی خود پس از این دوره آماده میسازد. این برنامه به عنوان یک تجربه در تابعیت دموکراتیک از هر دو دیدگاه فلسفی و فنی برنامهریزی و اجرا میشود. یکی ممکن است به سادگی این کلاس را ” نظریه دموکرات کاربردی ” بنامند به جای مقدمهای بر روشهای تحقیق، زیرا این درسها به طور گسترده درک میشوند و به عنوان یادگیری برای شهروندی دموکراتیک و تعامل ارائه میشوند.

درس دیگر، کمپین و دموکراسی است که برای معرفی دانشجویان به سیاستهای عملی و انعکاس تاثیر مبارزات بر روی کیفیت دموکراسی طراحی شدهاست. داوطلبان دانشکده سیاست و نمایندگان ستاد انتخاباتی در کلاس اول این ترم شرکت میکنند تا دانشجویان را استخدام کنند، که پس از آن ملزم به گذراندن حداقل هشت ساعت در هفته در یک کمپین تا روز انتخابات هستند.
در طول این دوره، کلاس بر مهارتهای عملی تمرکز میکند و از کتابچه راهنمای برنامه به عنوان متن دوره استفاده میکند. بعد از روز انتخابات، دانشجویان بر ارزیابی و خروجی تمرکز میکنند که در نظام انتخاباتی آن کار کردهاند حاکمیت خوب و دموکراسی پاسخگو را تامین میکند. البته فارغ التحصیلان با موفقیت به سمت مشاغل انتخابشده و به عنوان اعضای شورای شهر و قانون گذاران ایالتی خدمت کردهاند و بسیاری از آنها به متخصصانی تبدیل شدهاند که برای داوطلبان، احزاب سیاسی و گروههای مشاوره سیاسی کار میکنند. انجمن علوم سیاسی آمریکا برنامهدرسی و دموکراسی را در مجموعه برنامهدرسی خود در احزاب سیاسی و انتخابات گنجانده است.
در دانشگاه در سطح بالا، این امر مستلزم آن است که دانشجویان یک رشته تحصیلی ۶ واحدی داشته باشند که بر روی مسائل اجتماعی، پایداری و عدالت تمرکز داشته باشد و در یک پروژه خدمات اجتماعی به اوج برسد که مفاهیم را به زندگی واقعی اعمال میکند. هدف این است که به دانشجویان تجربه تحقیق درباره موضوعات مهم معاصر را بدهیم و طرحی برای واکنش فعالانه به موضوع مورد نظر ارائه دهیم. بنابراین، دانشجویان در مورد پروژههای محلی که آنها را فراتر از مرزهای دانشگاه میبرند و امکان آغاز اقدام برای عملکرد بهتر تحت هدایت یک عضو هیاتعلمی را تجربه میکنند. برنامه idea یک نیاز فارغالتحصیلی است و تضمین میکند که هر فارغالتحصیل حداقل یک فرصت برای استفاده از یادگیری برای مشکلات عمومی به روش بنیادی داشته باشد.


ترویج فرهنگ مشارکت شهری
علاوه بر ایجاد فضای مدنی و گنجاندن اهداف یادگیری، یک استراتژی سوم در آمادهسازی دانشجویان برای زندگی دموکراتیک فعال، ترویج آگاهانه فرهنگ مشارکت مدنی است. از اهمیت کلیدی در اینجا تلاشهایی برای شناسایی هیاتعلمی انجام شدهاست که به آنها متعهد بوده و در زندگی مدنی و سیاسی، و نیز ایجاد ساختارهایی که مشارکت دانشجویان را تحریک و هدایت میکنند، تجربه دارند. بسیاری از دانشگاهها سازمانهای سیاسی و باشگاههای سیاسی دارند اما از کیفیت، تنوع، و حضور در رویدادهای شهری و سیاسی در محوطه دانشگاه و یا تعامل دانشجویی در دانشگاه بهره نمیبرند. ما معتقدیم که این فرهنگ مشارکت مدنی است که تفاوت اساسی در آموزش شهروندی دموکراتیک ایجاد میکند.

نتیجه گیری
دانشگاهها میتوانند یک فرهنگ مدنی غنی ایجاد کنند که دانشجویان را برای مشارکت در زندگی اجتماعی با استفاده از فضای شهری، استفاده از اهداف آموزشی، و با ترویج فرهنگ تعامل آماده کنند. برای رسیدن به این هدف، نظارت هیاتعلمی در مورد سازمانها، دورههایی که تعامل با مشکلات عمومی مهم را ترویج میکنند، ترویج فرهنگ مدنی در محوطه دانشگاه، و تسهیلاتی که تعامل رسمی و غیر رسمی را دعوت میکنند، استراتژیهای کلیدی در تلاشهای آمریکا برای ارائه آموزش در زمینه شهروندی دموکراتیک هستند.
مرجع
پوتنام، آر. ۲۰۰۰. تنها بولینگ به تنهایی: فروپاشی و احیای جامعه آمریکایی. نیویورک: سیمون و شوستر
________________________________________
آنتونی DeForest مولینا، رئیس استاد علوم سیاسی، و استادیار علوم سیاسی؛ الیزابت Theiss – اسمیت استادیار علوم سیاسی، مرکز Farber Farber برای رهبری مدنی است؛ ریچارد Braunstein استاد مطالعات تکمیلی و استادیار علوم سیاسی – همه اهل دانشگاه داکوتای جنوبی است.

پاسخی بگذارید